روسای حراست وزارت کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کشتارگاه های طیور شهرستان اسلامشهر بازدید کردند
درراستای صیانت از بهداشت عمومی:

روسای حراست وزارت کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کشتارگاه های طیور شهرستان اسلامشهر بازدید کردند

در این بازدید چند ساعته، روند کشتار و چگونه رصد محموله ها و موارد قرنطینه از جمله نمونه های گواهی حمل های صادره توضیح داده شد و همچنین در خصوص طرح های جدید وزارتخانه و سازمان متبوع از جمله عدم قطعه بندی مرغ در کشتارگاه و نحوه برخورد با خودروهای فاقد گواهی حمل بهداشتی بحث و تبادل نظر خوبی صورت گرفت