سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان در سال 1400-1399
لازم به ذکر است مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه معلم از طریق سایت رسمی بیمه معلم قابل دسترسی می باشد