لیست اخبار صفحه :1
تسلیت به همکار گرامی آقای موسی رمضانی
انا لله و انا الیه راجعون..

تسلیت به همکار گرامی آقای موسی رمضانی

درگذشت مادر درد پر دردی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

تسلیت به همکار گرامی دکتر مهدی احمدی
انا لله و انا الیه راجعون..

تسلیت به همکار گرامی دکتر مهدی احمدی

درگذشت مادر درد پر دردی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

تسلیت به همکار گرامی دکتر زمردی
انا لله و انا الیه راجعون..

تسلیت به همکار گرامی دکتر زمردی

درگذشت مادر درد پر دردی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

تسلیت به همکار گرامی آقای حمید احمدی
انا لله و انا الیه راجعون..

تسلیت به همکار گرامی آقای حمید احمدی

درگذشت پدر درد پر دردی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

لینک کوتاه