تاریخ انتصاب

99

دکتر سید علی سید علی بابایی
 • دکتر سید علی سید علی بابایی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 99
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : تاکنون
تاریخ انتصاب

97

دکتر ولی الله واعظی
 • دکتر ولی الله واعظی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 97
 • تاریخ اتمام ماموریت : 98
 • مدت تقریبی ریاست : 18 ماه
تاریخ انتصاب

94

دکتر سید اصغر برائی نژاد
 • دکتر سید اصغر برائی نژاد
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 94
 • تاریخ اتمام ماموریت : 97
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

90

دکتر محمدرضا حزبئی
 • دکتر محمدرضا حزبئی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 90
 • تاریخ اتمام ماموریت : 94
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

87

دکتر علی اکبر فرجی
 • دکتر علی اکبر فرجی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 87
 • تاریخ اتمام ماموریت : 90
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

85

دکتر سید اصغر برائی نژاد
 • دکتر سید اصغر برائی نژاد
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 85
 • تاریخ اتمام ماموریت : 87
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

77

دکتر حسین حسنی
 • دکتر حسین حسنی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 77
 • تاریخ اتمام ماموریت : 85
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

71

دکتر بهزاد وارسته نژاد
 • دکتر بهزاد وارسته نژاد
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 71
 • تاریخ اتمام ماموریت : 77
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

68

دکتر مهدی خلج
 • دکتر مهدی خلج
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران
 • تاریخ انتصاب : 68
 • تاریخ اتمام ماموریت : 71
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
لینک کوتاه