• 1400/01/28 - 10:55
  • تعداد بازدید : 21
  • زمان مطالعه : 11 دقیقه

دعای هر روز ماه رمضان + ترجمه

ماه رمضان ماه میهمانی خداوند است و بندگان او در این ماه تمام تلاش خود را برای بهره بردن از آن می کنند ، یکی از راههای بهره مندی از این ماه مبارک خواندن ادعیه ای است که در مفاتیح الجناح به صورت کامل آورده شده است مثل دعای هر روز که سرشار از مفاهیم ارزشمند است. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله برای روزه هر روز ماه رمضان فضیلت بسیار بیان فرمودند و برای هر روز دعای مخصوص همراه با فضیلت و ثواب بسیار ذکر کرده اند.

دعای هر روز ماه رمضان + ترجمه

ماه رمضان ماه میهمانی خداوند است و بندگان او در این ماه تمام تلاش خود را برای بهره بردن از آن می کنند ، یکی از راههای بهره مندی از این ماه مبارک خواندن ادعیه ای است که در مفاتیح الجناح به صورت کامل آورده شده است مثل دعای هر روز که سرشار از مفاهیم ارزشمند است. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله برای روزه هر روز ماه رمضان فضیلت بسیار بیان فرمودند و برای هر روز دعای مخصوص همراه با فضیلت و ثواب بسیار ذکر کرده اند.

دعای هر روز ماه رمضان

دعای هر روز ماه رمضان

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجْعلْ صیامی فـیه صیـام الصّائمین وقیامی فیه قیام القائمین ونبّهْنی فیه عن نومة الغافلین وهبْ لی جرمی فیه یا اله العالمین واعْف عنّی یا عافیاً عن المجْرمین.

خدایا! روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار ده، و اقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی و مرا از خواب غافلان بیدار ساز و گناهم را ببخش ای معبود جهانیان و در گذر از من ای بخشنده ی گنهکاران

دعای ماه رمضان

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قرّبْنی فیه الی مرْضاتک وجنّبْنی فیه من سخطک ونقماتک ووفّقْنی فیه لقراءة آیاتک برحْمتک یا أرْحم الرّاحمین.

خدایا، مرا در این ماه به خشنودی ات نزدیک کن و از خشم و انتقامت برکنار دار و به قرائت آیاتت موفق کن، ای مهربان ترین مهربانان.

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزقنی فیه الذّهْن والتّنبیه وباعدْنی فیه من السّفاهة والتّمْویه واجْعل لی نصیباً منْ کلّ خیْرٍ تنزّل فیه بجودک یا أجْود الأجْودین.

خدایا، در این ماه به من تیزهوشی و بیداری روزی کن و از بی خردی و اشتباه دورم ساز و از هر خیری که در این ماه نازل می کنی، برایم بهره ای قرار ده و به حق جودت، ا ی بخشنده ترین بخشندگان.

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قوّنی فیه علی إقامة أمْرک واذقْنی فیه حلاوة ذکْرک وأوْزعْنی فیه لأداء شکْرک بکرمک واحْفظنی فیه بحفظْک وستْرک یـا أبْصر النّاظرین.

خدایا، در این ماه برای برپا داشتن امرت نیرومند ساز مرا و شیرینی ذکرت را به من بچشان و ادای شکرت را به من الهام فرما و به نگهداری و پرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان.

دعا در ماه رمضان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعلْنی فیه من المسْتغْفرین واجْعلْنی فیه من عبادک الصّالحین القانتین واجْعلْنی فیه من اوْلیائک المقرّبین برأفتک یا ارْحم الرّاحمین.

خدایا، قرار ده مرا در این ماه از آمرزش جویان و از بندگان شایسته فرمان بردار و از اولیای مقرّبت ( دوستان نزدیکت )،به مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان.

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تخْذلْنی فیه لتعرّض معْصتک ولا تضْربْنی بسیاط نقْمتک وزحْزحْنی فیه من موجبات سخطک بمنّک وأیادیک یا منْتهی رغْبـة الرّاغبین.

خدایا، مرا در این ماه به خاطر نزدیک شدن به نافرمانی ات وامگذار و با تازیانه های انتقامت عذاب مکن و از موجبات خشمت دورم بدار،بحق احسان ونعمتهای بی شمار تو ای حد نهایی علاقه واشتیاق مشتاقان.

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اعنّی فیه علی صیامه وقیامه وجنّبنی فیه من هفواته وآثامه وارْزقْنی فیه ذکْرک بدوامه بتوفیقک یا هادی المضلّین.

خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و شب زنده داری و از لغزش ها و گناهانش دورم بدار و ذکرت را همواره روزی ام کن، به توفیقت ای راهنمای گمراهان.

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزقنی فیه رحْمة الأیتام وإطْعام الطّعام وإفْشاء السّلام وصحْبة الکرام بطوْلک یا ملجأ الآملین.

خدایا، در این ماه مهرورزی به ایتام و خوراندن طعام و آشکار کردن سلام و هم نشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما، به عطایت ای پناهگاه آرزومندان.

دعای ماه رمضان

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

االلهمّ اجْعلْ لی فیه نصیباً من رحْمتک الواسعة واهْدنی فیه لبراهینک السّاطعة وخذْ بناصیتی الی مرْضاتک الجامعة بمحبّتک یا أمل المشْتاقین.

خدایا، برای من در این ماه بهره ای از رحمت گسترده ات قرار ده و به برهان و راههای درخشانت راهنمایی کن و به سوی خشنودی فراگیرت متوجه کن، به مهرت ای آرزوی مشتاقان.

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

االلهمّ اجْعلنی فیه من المتوکّلین علیک واجْعلنی فیه من الفائزین لدیْک واجْعلنی فیه من المقرّبین الیک بإحْسانک یاغایة الطّالبین.

خدایا، مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود و از مقرّبان درگاهت قرار بده، به احسانت ای نهایت همت جویندگان.

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ حبّبْ الیّ فیه الإحْسان وکرّهْ الیّ فیه الفسوق والعصْیان وحرّمْ علیّ فیه السّخط والنّیران بعوْنک یا غیاث المسْتغیثین.

خدایا، در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی ها و نافرمانی ها را مورد کراهت من قرار ده و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، به یاری ات ای فریادرس دادخواهان.

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ زیّنّی فیه بالسّتْر والعفاف واسْترنی فیه بلباس القنوع والکفاف واحْملنی فیه علی العدْل والإنْصاف وامنّی فیه من کلّ ما أخاف بعصْمتک یا عصْمة الخائفین.

خدایا، مرا در این ماه به پوشش و پاک دامنی زینت ده و به لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان و بر عدالت و انصاف وادارم نما و مرا در این ماه از هرچه می ترسم ایمنی ده، به نگهداری ات ای نگهدارنده هراسندگان.

دعای رمضان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ طهّرنی فیه من الدنس والأقْذار وصبّرنی فیه علی کائنات الأقْدار ووفّقْنی فیه للتّقی وصحْبة الأبْرار بعوْنک یا قرّة عیْن المساکین.

خدایا، مرا در این ماه از آلودگی ها و ناپاکی ها پاکیزه ام کن و بر شدنی های مورد تقدیرت شکیبایم گردان و به پرهیزگاری و هم نشینی با نیکان توفیقم ده، به یاری ات ای روشنی چشم مستمندان.

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تؤاخذْنی فیه بالعثرات واقلْنی فیه من الخطایا والهفوات ولا تجْعلْنی فیه غرضاً للبلایا والآفات بعزّتک یا عزّ المسْلمین.

خدایا، مرا در این ماه بر لغزش ها مؤاخذه مکن و از خطاها و افتادن در گناهان من در گذر و هدف بلاها و آفات قرار مده، به عزّتت ای عزّت مسلمانان.

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزقْنی فیه طاعة الخاشعین واشْرحْ فیه صدْری بإنابة المخْبتین بأمانک یا أمان الخائفین.

خدایا، در این ماه فرمانبرداری فروتنان را نصیبم کن و سینه ام را برای انابه همانند بازگشت خاضعان باز کن، به امان دادنت ای امان ده هراسندگان.

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّقْنی فیه لموافقة الأبْرار وجنّبْنی فیه مرافقة الأشْرار وأونی فیه برحْمتک الی دار القراربالهیّتک یا إله العالمین.

خدایا، مرا در این ماه به همراهی و همسویی با نیکان توفیق ده و از هم نشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جایم ده، به خدایی خودت ای معبـود جهانیان.

دعای رمضان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اهْدنی فیه لصالح الأعْمال واقْـض لی فیه الحوائج والآمال یا من لا یحْتاج الی التّفْسیر والسؤال یا عالماً بما فی صدور العالمین صلّ علی محمّدٍ وآله الطّاهرین.

خدایا، مرا در این ماه به سوی کارهای شایسته و اعمال نیک هدایت فرما و حاجت ها و آرزوهایم را برآور، ای آن که نیاز به روشنگری و پرسش ندارد، ای آگاه به آنچه در سینه جهانیان است بر محمّد و خاندان پاکش درود فرست.

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ نبّهْنی فیه لبرکات أسْحاره ونوّرْ فیه قلبی بضیاء أنْواره وخذْ بکلّ أعْضائی الی اتّباع آثاره بنورک یا منوّر قلوب العارفین.

خدایا، مرا در این ماه به برکت های سحرهایش آگاه کن و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش و تمام اعضایم را به پیروی آثارش بگمار، به نور خودت ای روشنی بخش دلهای عارفان.

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّرْ فیه حظّی من برکاته وسهّلْ سبیلی الی خیْراته ولا تحْرمْنی قبول حسناته یا هادیاً الی الحقّ المبین.

خدایا، در این ماه بهره ام را از برکت هایش کامل گردان و راهم را به سوی نیکی هایش هموار نما و از پذیرفتن خوبی هایش محرومم مساز، ای هدایت کننده به سوی حق آشکار.

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتحْ لی فیه أبواب الجنان واغْلقْ عنّی فیه أبواب النّیران ووفّقْنی فیه لتلاوة القرآن یا منزّل السّکینة فی قلوب المؤمنین.

خدایا، در این ماه درهای بهشت هایت را به رویم بگشا و درهای آتش دوزخ را به روزیم ببند و به تلاوت قرآن توفیقم ده، ای نازل کننده آرامش در دلهای مؤمنان.

دعا ماه رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعلْ لی فیه الی مرْضاتک دلیلاً ولا تجْعل للشّیْطان فیه علیّ سبیلاً واجْعل الجنّة لی منْزلاً ومقیلاً یا قاضی حوائج الطّالبین.

خدایا، در این ماه برای من به سوی خشنودی ات دلیلی قرار ده و برای شیطان راهی به سوی من قرار مده و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرار ده، ای برآورنده حاجات خواهندگان.

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتحْ لی فیه أبواب فضْلک وأنـْزل علیّ فیه برکاتک ووفّقْنی فیه لموجبات مرْضاتک واسْکنّی فیه بحْبوحات جنّاتک یا مجیب دعْوة المضْطرّین.

خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت وفرود آر برایم در آن برکاتت را وتوفیقم ده در آن برای موجبات خوشنودیت ومسکنم ده در آن وسطهای بهشت ای اجابت کننده خواسته ها ودعاهای بیچارگان.

خدایا، در این ماه درهای فضلت را به روی من بگشا و برکاتت را بر من نازل فرما و به موجبات خشنودی ات توفیقم ده و در میان بهشت جایم ده، ای اجابت کننده خواسته ها ودعاهای درماندگان.

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اغسلْنی فیه من الذّنوب وطهّرْنی فیه من العیوب وامْتحنْ قلْبی فیه بتقْوی القلوب یا مقیل عثرات المذْنبین.

خدایا، در این ماه از گناهانم شست وشویم ده و از عیب ها پاکم کن و دلم را به پرهیزکاری دل ها آزمایش کن، ای نادیده گیرنده لغزش های اهل گناه.

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ إنّی أسْألک فیه ما یرْضیک وأعوذ بک ممّا یؤذیک وأسألک التّوفیق فیه لأنْ أطیعک ولا أعْصیک یا جواد السّائلین.

خدایا، در این ماه آنچه تو را خشنود می کند از تو درخواست می کنم و از آنچه تو را بیازارد به تو پناه می آورم و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به نیازمندان.

ماه رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعلْنی فیه محبّاً لأوْلیائک ومعادیاً لأعْدائک مسْتنّاً بسنّة خاتم انْبیائک یا عاصم قلوب النّبییّن.

خدایا، مرا در این ماه دلبسته اولیائت و دشمن دشمنانت قرار ده و آراسته به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان، ای نگهدارنده ی دل های پیامبران.

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعل سعْیی فیه مشْکوراً وذنْبی فیه مغْفوراً وعملی فیه مقْبولاً وعیْبی فیه مسْتوراً یا أسْمع السّامعین.

خدایا، کوششم را در این ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزیده و عملم را پذیرفته و عیبم را پوشیده قرار ده، ای شنواترین شنوایان.

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزقْنی فیه فضْل لیْلة القدْر وصیّرْ أموری فیه من العسْر الی الیسْر واقْبلْ معاذیری وحطّ عنّی الذّنب والوزْر یا رؤوفاً بعباده الصّالحین.

خدایا، در این ماه، فضیلت شب قدر را روزی ام ساز و کارهایم را از سختی به آسانی برگردان و پوزش هایم را بپذیر و گناه و بار گران را از گرده ام بریز، ای مهربان به بندگان شایسته.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّر حظّی فیه من النّوافل واکْرمْنی فیه بإحْضار المسائل وقرّب فیه وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشْغله الحاح الملحّین.

خدایا، بهره ام را در این ماه از مستحبات فراوان کن و مرا با تحقق درخواست ها اکرام فرما و از میان وسایل، وسیله ام را به سویت نزدیک کن، ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرار کنندگان.

دعای هر روز رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ غشّنی بالرّحْمة وارْزقْنی فیه التّوفیق والعصْمة وطهّرْ قلْبی من غیاهب التّهْمة یا رحیماً بعباده المؤمنین.

خدایا، در این ماه با رحمتت فروگیر و توفیق و خود نگهداری نصیبم کن و از تیرگی های تهمت دلم را پاک گردان، ای مهربان به بندگان با ایمان.

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعلْ صیامی فیه بالشّکْر والقبول علی ما ترْضاه ویرْضاه الرّسول محْکمةً فروعه بالأصول بحقّ سیّدنا محمّدٍ وآله الطّاهرین والحمد لله ربّ العالمین.

خدایا، روزه ام را در این ماه، بر پایه آنچه تو و پیامبر آن را می پسندد مورد سپاس و پذیرش قرار ده، درحالی که فروعش بر اصولش استوار باشد، به حق سرورمان محمّد و اهل بیت پاکش و سپاس خدای را پروردگار جهانیان.

  • گروه خبری : بسیج
  • کد خبر : 273134
کلمات کلیدی
admin ادمین پورتال تهران

admin ادمین پورتال تهران

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید