لیست اخبار صفحه :1
دکتر  محمد جعفرپور به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر محمد جعفرپور به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر محمد جعفرپور به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب واز زحمات دکترعبدالحسین محبی که پیش ازاین عهده دار این سمت بود تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

دکتر محمد کاظم گلشنی  به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر محمد کاظم گلشنی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر محمد کاظم گلشنی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب واز زحمات دکتر سیدعلی امامی که پیش ازاین عهده دار این سمت بود تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

دکتر مسعود محمدیان به سمت مدیرکل دامپزشکی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

دکتر مسعود محمدیان به سمت مدیرکل دامپزشکی استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور دکتر مسعود محمدیان به سمت مدیرکل دامپزشکی استان تهران منصوب شد و از زحمات دکتر محمد حبیبی تقدیر و قدردانی گردید

دکتر سعید انتظاری  به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیرت منابع اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از طرف سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر سعید انتظاری به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیرت منابع اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد

طی حکمی از طرف سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران دکتر سعید انتظاری با حفظ سمت به عنوان معاون توسعه و مدیرت منابع اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد

دکتر محمد حبیبی به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از طرف رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

دکتر محمد حبیبی به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد

طی حکمی از طرف رئیس سازمان دامپزشکی کشور دکتر محمد حبیبی به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد و از زحمات دکتر سید علی سید علی بابایی تقدیر و تشکر شد

دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر روح اله دلخواه به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی منصوب شد و از زحمات دکتر ابوالفضل امینی فضل که پیش از این عهده دار این مسئولیت بود تقدیر به عمل آمد.

دکتر ابوالفضل امینی فضل به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر ابوالفضل امینی فضل به سمت سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر سیدعلی سیدعلی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر ابوالفضل امینی فضل به عنوان سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیورمنصوب شد و از زحمات دکتر علی روستا تقدیر به عمل آمد.

لینک کوتاه