لیست اخبار صفحه :1
دکتر مهدی اصغری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد
طی حکمی از طرف مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر مهدی اصغری به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر مسعود محمدیان مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر مهدی اصغری به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد و از زحمات دکتر کیهان خبیرتقدیر به عمل آمد

خانم مریم نجفی کوهستانی به سمت سرپرست اداره برنامه و بودجه اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

خانم مریم نجفی کوهستانی به سمت سرپرست اداره برنامه و بودجه اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران سرکار خانم مریم نجفی کوهستانی به سمت سرپرست اداره برنامه و بودجه اداره کل منصوب شد.

دکتر مهدی خدابخشی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان قدس منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر مهدی خدابخشی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان قدس منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر مهدی خدابخشی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان قدس منصوب واز زحمات دکترمجید محمدیان که پیش ازاین عهده دار این سمت بود تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

دکتر تورج محمد زاده سرابی به سمت  سرپرست اداره امور اداری ، رفاه و  پشتیبانی منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیر کل دامپزشکی استان تهران :

دکتر تورج محمد زاده سرابی به سمت سرپرست اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیر کل دامپزشکی استان تهران دکتر تورج محمد زاده سرابی به سمت سرپرست اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی منصوب شد

دکتر  محمد جعفرپور به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر محمد جعفرپور به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر محمد جعفرپور به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری منصوب واز زحمات دکترعبدالحسین محبی که پیش ازاین عهده دار این سمت بود تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

دکتر محمد کاظم گلشنی  به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران:

دکتر محمد کاظم گلشنی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر محمد کاظم گلشنی به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب واز زحمات دکتر سیدعلی امامی که پیش ازاین عهده دار این سمت بود تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

لینک کوتاه