حجت السلام و المسلمین یوسف بذری 

رئیس اداره حقوقی

شماره تماس : 02144787542

داخلی: 275