عنوان پست سازمانی : اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی

نام مدیر : دکتر محمدی مقدم

  شماره تماس : 44787528  داخلی : 266-248-243-315-259

نمونه وظایف و مسئولیتها

اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان به سه واحد ذیل تقسیم میشود:

- رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان

- واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی

- واحد نظارت بر اماکن دامی

- امور کشتارگاهها

شرح وظایف رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان:

1- سازماندهی فعالیت ها یمربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

2- نظارت بر حسن جریان کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی3- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

4- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از طرف مدیر کل معاونین فنی و اداری و ...

5- شرکت در سمینارها و کمیسونها و تهیه گزارشات

6- صدور پروانه اشتغال جهت مسئولین بهداشتی کشتارگاهها، مزارع مرغ مادر، مرغ گوشتی و مراکز بسته بندی و کارخانجات خوراک دام و طیور توسط ادارات کل استانها

7- صدور پروانه اشتغال

8- صدور مجوز بهداشتی صادرات فرآورده های خام دامی و دام زنده به اداره کل استانها

9- صدور مجوز بهداشتی جهت تاسیس و یا تمدید مجوز

10- بررسی و تنظیم آمار ماهیانه کشتارگاههای دام و طیور، فرآورده های خام دامی، صدور پروانه، آنالیز خوراک دام و طیور و ...

مدارک مورد نیاز:

با توجه به بندهای موارد فوق مدارک مورد نیاز به تفکیک در اختیار متقاضیان مربوطه قرار خواهد گرفت.

شرح وظایف واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی

1- نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور استان

2- بازدید از کارخانجات فرآورده های گوشتی استان

3- نظارت بهداشتی بر سردخانه های نگهداری گوشت قرمز و سفید

4- نظارت بهداشتی بر کلیه فروشگاههای عرضه کننده مواد خام دامی:(مرغ فروشی-قصابی-الایش- ماهی فروشی)

5- نظارت بهداشتی بر کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز و سفید

6- صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی جهت خودروهای سردخانه دار و نظارت بر آنها با همراه داشتن

(فتوکپی شناسنامه مالک خودرو-فتوکپی سند خودرو-فیش بانکی به مبلغ 33000 ریال به حساب جاری خزانه بانک ملی - درخواست کتبی به اداره - تکمیل تعهدنامه 21212)

7- فک پلمپ محموله های خام دامی ارسالی از سایر شهرستانها به استان با ارائه مجوز حمل بهداشتی از استان مبدا

8- نظارت بر بارگیری و پلمپ محموله های خام دامی ارسال شده به سایر استانها به رعایت موارد ذیل:

الف) داشتن برگ مجوز اشتغال به حمل بهداشتی خودرو

ب) داشتن برگ ترخیص فرآورده های دامی از سردخانه مورد تایید به امضا مسئول فنی سردخانه مدارک مورد نیاز

ج) ارائه مجوزهای لازم مرتبط با بندهای فوق

شرح وظایف واحد نظارت بر اماکن دامی:

1- بازدید از واحدهای مرغداری (گوشتی-تخمگذار-مادر) جهت صدور پروانه تاسیس بهره برداری و تمدید

2- بازدید از واحدهای گاوداری(شیری-پرواربندی)

3- بازدید از استخرهای پرورش ماهی (گرمابی و سردآبی)

4- بازدید و نظارت بهداشتی از ایستگاههای جمع آوری شیر

5- نظارت بهداشتی بر کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و تهیه نمونه های دان جهت آنالیز

6- عندالزوم سایر موارد

مدارک مورد نیاز:

جهت هر بازدید و اعلام نتیجه مربوط آماده است که پس از تکمیل در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
 

لینک کوتاه