رئیس اداره طرح و برنامه: آقای دکترعلی روستا

تلفن مستقیم: 44787542

داخلی: 276-278

لینک کوتاه