سرپرست اداره طرح و برنامه: دکتر مجید محمدیان

تلفن مستقیم: 44787542

داخلی: 276-278

لینک کوتاه