سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد: دکتر رشید کمانی

تلفن مستقیم: 44787550

داخلی: 222

لینک کوتاه