رئیس اداره امور مالی 

مهندس علیرضا بهتر

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن مستقیم : 02144787529

داخلی : 235--234--232

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه