دکتر ولی الله  واعظی

مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر ولی الله واعظی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 44796237

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر سعید کرمی

معاون سلامت دکتر سعید کرمی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 44794946

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر سید علی  سید علی بابائی

معاونت توسعه و منابع دکتر سید علی سید علی بابائی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44796237

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر فرانک رود حله

رییس اداره تشخیص و درمان دکتر فرانک رود حله

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787548

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر جمیله  سیرتی

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دکتر جمیله سیرتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787529

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر مسعود  حجتی

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر مسعود حجتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787536

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر علی  روستا

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دکتر علی روستا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787549

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

خانم معصومه پور دهقان

رییس روابط عمومی خانم معصومه پور دهقان

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 44787531

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر سعید رفیعی

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر سعید رفیعی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787534

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر میترا کاظمی

رییس آزمایشگاه مرکزی دکتر میترا کاظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787533

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

روح الله  اسفندیار

رییس اداره امور مالی روح الله اسفندیار

تحصیلات : لیسانس حسابداری

شماره تماس : 44787532

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر عبدالرحیم  ذوقی

رییس اداره طرح و برنامه و بودجه دکتر عبدالرحیم ذوقی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787541

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

محمد رحیمی

رییس اداره اموراداری و پشتیبانی محمد رحیمی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 447877534

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر صمد بختیاری

رییس اداره فناوری و اطلاعات دکتر صمد بختیاری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787538

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر ابراهیم توکلی

رییس اداره حراست دکتر ابراهیم توکلی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787539

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر ابوالفضل  امینی فضل

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دکتر ابوالفضل امینی فضل

تحصیلات : دکتر دامپزشک

شماره تماس : 44787546

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتر ناصر کریمی

رییس اداره آموزش دکتر ناصر کریمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787543

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران

دکتریحیی باباخانی

رییس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دکتریحیی باباخانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 44787550

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان تهران