نسخه آزمایشی
 

 

رئیس اداره تشخیص و درمان: سرکاخانم دکتر فرانک رودحله

تلفن مستقیم: 44787548
تلفنخانه :4-44787542
داخلی: 294-291